UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ CÔNG THƯƠNG

 Số: 378 /SCT-TM

V/v hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phảm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các tỉnh: An Giang và Hải Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 15 tháng 3  năm 2023

 

   

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: - Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai;

             - Hội Nông sản An toàn tỉnh Lào Cai;

             - Các Doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

           Sở Công Thương tỉnh Lào Cai nhận được văn bản số 327/SCT-QLTM ngày 02/3/2023 của Sở Công Thương tỉnh An Giang về việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh An Giang và văn bản số 419/SCT-QLTM ngày 14/3/2023 của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương về việc thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phảm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hải Dương. Nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm của các tỉnh: An Giang và Hải Dương, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai thông báo đến các đơn vị trên địa bàn tỉnh biết và liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP, sản phẩm thương mại đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các tỉnh: An Giang và Hải Dương (có danh sách đính kèm).

            Giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai: Tuyên truyền rộng rãi và làm đầu mối thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các tỉnh: An Giang và Hải Dương đến các điểm giới thiệu và bán sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai và cập nhật thông tin lên Sàn thương mại điện tử tỉnh Lào Cai. Trong quá trình triển khai nếu có phát sinh liên hệ trực tiếp với Sở Công Thương các tỉnh: An Giang và Hải Dương để phối hợp giải quyết.

          Thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp:

           - Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương tỉnh Hải Dương; Địa chỉ: Số 14A Bắc Sơn, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Điện thoại: 02203 833 207; Đầu mối liên hệ: Ông Vũ Doãn Phương - Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại, điện thoại: 0986 561 097.

         - Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương tỉnh An Giang; Địa chỉ: Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Điện thoại: 02963 956 701; Email: socongthuong.angiang.gov.vn; Đầu mối liên hệ: Bà La Mỹ Huê – Trưởng phòng Quản lý Thương mại, điện thoại: 0919 324 109, email: lmhue@angiang.gov.vn hoặc Bà Phan Nguyễn Bảo Ngọc – Chuyên viên phòng Quản lý Thương mại, điện thoại: 0902 356 039, email: pnbngoc@ angiang.gov.vn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Công Thương các tỉnh:

An Giang, Hải Dương;

- GĐ, PGĐTưởng;

- Cổng TTĐT Sở;

- Lưu: VT, TMNga.

 

KT. GIÁM ĐỐC

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                          

                                          ( Đã ký)

 

 

                   Nguyễn Huy Tưởng                  

UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ CÔNG THƯƠNG

 
   

 


Số: 369 /SCT-TM

V/v hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm của các tỉnh/TP: Tiền

Giang và Đà Nẵng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


             Lào Cai, ngày  14 tháng 3  năm 2023

 

          

 

 

 

 

 

 

 Kính gửi: - Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai;

               - Hội Nông sản An toàn tỉnh Lào Cai;

               - Các Doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

           Sở Công Thương tỉnh Lào Cai nhận được văn bản số 425/SCT-QLTM ngày 02/3/2023 của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng về việc giới thiệu sản phẩm thành phố Đà Nẵng (sản phẩm OCOP, sản phẩm thương mại đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu) năm 2023 và văn bản số 531/SCT-QLTM ngày 07/3/2023 của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang về việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Tiền Giang. Nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm của tỉnh Tiền Giang và thành phố Đà Nẵng, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai thông báo đến các đơn vị trên địa bàn tỉnh biết và liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP, sản phẩm thương mại đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Tiền Giang và thành phố Đà Nẵng (có danh sách đính kèm).

            Giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai: Tuyên truyền rộng rãi và làm đầu mối thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin các sản phẩm OCOP, sản phẩm thương mại đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Tiền Giang và thành phố Đà Nẵng đến các điểm giới thiệu và bán sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai và cập nhật thông tin lên Sàn thương mại điện tử tỉnh Lào Cai. Trong quá trình triển khai nếu có phát sinh liên hệ trực tiếp với Sở Công Thương các tỉnh/TP: Tiền Giang và Đà Nẵng để phối hợp giải quyết.

          Thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp:

           - Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang; Địa chỉ: Số 387, đường Hùng Vương, xã Đạo Thành, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Điện thoại: 0273 387 8795; Đầu mối liên hệ: Ông Võ Hữu Thiện - Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại, điện thoại: 0916 043 237, email: vohuuthien.tiengiang@gmail.com.

         - Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng; Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 02363 822 525; Email: qltmsct@danang.gov.vn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Công Thương các tỉnh/TP:

Tiền Giang, Đà Nẵng;

- GĐ, PGĐTưởng;

- Cổng TTĐT Sở;

- Lưu: VT, TMNga.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                                                 ( Đã ký)

 

                                 

                                         Nguyễn Huy Tưởng                 

Nhằm hỗ trợ kết nối xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp bản địa tỉnh Lào Cai vào các hệ thống chuỗi siêu thị trong nước. Trung tâm Khuyến và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai phối hợp với đại diện siêu thị Winmart Việt Nam tổ chức đoàn công tác làm việc với các huyện Mường Khương, Bắc Hà và thị xã Sa Pa từ ngày từ ngày  9-10/3/2022.

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng