V/v hỗ trợ thông tin, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm Hành tím Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (16-01-2024)

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LÀO CAI

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG

 VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 
   

 


Số:  04   /KC&XTTM-TM

V/v hỗ trợ thông tin, giới thiệu, kết nối

 tiêu thụ sản phẩm Hành tím Vĩnh Châu,

tỉnh Sóc Trăng

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


          

                    Lào Cai, ngày   10   tháng 01 năm 2024

                   Kính gửi:

 

- Hội Nông sản An toàn tỉnh Lào Cai;

- Các Doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Các cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh.

 

          Căn cứ văn bản số 18/SCT-TTXTTM ngày 05/1/2024 của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ thông tin, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm Hành tím Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Với mục đích hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Hành tím trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kết nối tiêu thụ sản phẩm. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai thông báo như sau”:

1. Giá Hành tím dao động từ: 25.000đồng/kg - 32.000 đồng/kg.

2. Diện tích Hành tím xuống giống khoảng: 2.157 ha, sản lượng ước đạt: 31.276 tấn.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai thông báo tới các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Hành tím của tỉnh Sóc Trăng.

 Mọi thông tin liên hệ: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai; địa chỉ: Khu thương mại Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thuật, điện thoại: 0388.063.720: Email: ntthuat-sct@laocai.gov.vn., hoặc Trung tâm Xúc tiến Thương mại – Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng. Người liên hệ: Bà Lê Thị Quyên, điện thoại: 0383.989.095, Ông Mã Chí Thọ - Trưởng phòng kinh tế thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, điện thoại: 0939.231.868./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng;

- Lãnh đạo TT;

- Lưu VT.

 

                                         GIÁM ĐỐC

 

 

 

                                      Đã ký

 

 

 

                                            Hà Đức Bình

 

                   

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng