V/v hỗ trợ tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang năm 2024 (10-06-2024)

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LÀO CAI

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG

 VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 
   

 


Số:     84         /KC&XTTM-TM

V/v hỗ trợ tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang năm 2024

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 


                Lào Cai, ngày    05 tháng 06  năm 2024

                   Kính gửi:

 

- Hội Nông sản An toàn tỉnh Lào Cai;

- Các Doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Các cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh.

 

          Với mục đích hỗ trợ, kết nối, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh Bắc Giang theo văn bản số 724/SCT-XTTM, ngày 22/5/2024 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang về việc hỗ trợ tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều và  các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang năm 2024. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai thông báo tới các cơ sở, doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn tỉnh một số thông tin cụ thể như sau (Số liệu năm 2024):

  1. Diện tích vải thiều sản xuất: 29.700ha
  2. Sản lượng ước đạt: 100.000 tấn
  3. Danh mục các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, tiềm năng, OCOP tỉnh Bắc Giang.

( Có mã QR và video clip, văn bản mời Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang kèm theo)

Mọi thông tin liên hệ trực tiếp:Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai; Địa chỉ: Khu thương mại Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Thị Sen, điện thoại: 0973 396 230 ntsen-sct@laocai.gov.vn.

Nơi nhận:      

- Như trên;

- Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang;

- Lư­u VT, TM.

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

 

Hà Đức Bình

 

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng