Kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản, thủy sản (27-09-2021)
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ CÔNG THƯƠNG

 
   

 


Số:  1664  /SCT-XNK

V/v kết nối tiêu thụ các sản phẩm  nông sản, thủy sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Lào Cai, ngày   23  tháng  9  năm 2021

 

 

                      Kính gửi:

 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai;

- Hội Nông sản an toàn;

- Các doanh nghiệp kinh doanh nông sản tiêu thụ nội địa và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 

                                     

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cung cấp thông tin về một số nông, thuỷ sản của các địa phương trong nước có nguồn cung để quý đơn vị tham khảo, kết nối giao thương.

(danh sách đầu mối và các sản phẩm nông sản các tỉnh gửi kèm theo)

1. Đối với Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Nông sản an toàn: Đề nghị phối hợp cung cấp thông tin đến các hội viên trực thuộc.

2. Trong trường hợp cần hỗ trợ, phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ theo đầu mối như sau:

- Đối với các sản phẩm của tỉnh Đồng Nai: Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, số điện thoại: 0251. 3822216;

- Đối với các sản phẩm của tỉnh Khánh Hoà: Nguyễn Ngọc Việt - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Khánh Hoà, số điện thoại liên hệ: 0977.333.579;

- Đối với các sản phẩm của tỉnh Gia Lai: (ông) Phạm Lê Tâm - Chuyên viên Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, số điện thoại liên hệ: 0983.189.271, email: qltm.sct@gialai.gov.vn.

Sở Công Thương trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GĐ, PGĐN.H.T;

- Phòng QLTM;

- TTKC&XTTM (p/h);

- Cổng TTĐT Sở;

- Lưu: VT, XNKĐ.T.Thuỷ.

 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Huy Tưởng

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng