Mời tham dự lớp tập huấn xây dựng thương hiệu, quảng bá thương hiệu, duy trì và phát triển thương hiệu sản phẩm của địa phương năm 2020 (14-08-2020)

Thực hiện Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai năm 2020, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Tỉnh nâng cao kiến thức về phát triển thương hiệu sản phẩm, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể của tỉnh trong việc xây dựng thương hiệu, quảng bá thương hiệu, duy trì và phát triển thương hiệu sản phẩm của địa phương, cụ thể như sau:

- Thời gian: 01 ngày (ngày 21 tháng 8 năm 2020).

- Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai, Khu Thương mại Kim Thành, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Đối tượng tham gia: Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Tỉnh.

- Bồi dưỡng kiến thức cho học viên về xây dựng, duy trì và phát triển thương hiệu sản phẩm, cụ thể: Vai trò của thương hiệu, hệ thống nhận diện thương hiệu, quy trình đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, một số quy phạm pháp luật về thương hiệu.

- Học viên tham gia khóa học được miễn 100% kinh phí đào tạo, được cung cấp tài liệu và đồ dùng phục vụ học tập.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai trân trọng kính mời các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn Tỉnh cử cán bộ tham gia lớp tập huấn (có bản đăng ký kèm theo). Đề nghị các đơn vị cử cán bộ tham gia lớp tập huấn gửi phiếu đăng ký bản cứng, đóng dấu đỏ xác nhận của đơn vị về Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại 17h00’ ngày 18/8/2020.

Đơn đăng ký học viên tham dự xin gửi về: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai, Khu Thương mại Kim Thành, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, điện thoại 0214 3837575. Người liên hệ: Chị Vũ Thị Thanh Loan, điện thoại 0395027258, gmail: loanxttm@gmail.com./.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 


BẢN ĐĂNG KÝ

Tham gia lớp tập huấn, nghiệp vụ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã,

 hộ kinh doanh cá thể của tỉnh trong việc xây dựng thương hiệu, quảng bá thương hiệu, duy trì và phát triển thương hiệu sản phẩm của địa phương

 
   

 

 


Tên đơn vị: ............................................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................

Điện thoại/Fax: .....................................................................................................................

Mã số thuế: ...........................................................................................................................

Ngành nghề kinh doanh: .......................................................................................................

Đơn vị chúng tôi đăng ký số lượng học viên tham gia “Lớp tập huấn, nghiệp vụ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể của tỉnh trong việc xây dựng thương hiệu, quảng bá thương hiệu, duy trì và phát triển thương hiệu sản phẩm của địa phương”như sau:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

................................

 

 

 

                                                                        Laò Cai, ngày      tháng 8 năm 2020

                                                                                                Thủ trưởng đơn vị

                                                            (Ký tên, đóng dấu)

 

 

  

Tạ Hiền