Mời tham dự lớp tập huấn thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm cho các cơ sở sản xuất và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022 (05-05-2022)
Thực hiện Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai năm 2020, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Tỉnh Lào Cai nâng cao kiến thức về thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm

 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai tổ chức lớp tập huấn tập huấn thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm cho các cơ sở sản xuất và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

- Thời gian: 02 ngày (Từ ngày 26-27/5/2022).

- Địa điểm: Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Đối tượng tham gia: Cán bộ các huyện, thị xã,thành phố; Liên minh các Hợp tác xã; Hiệp hội Doanh nghiệp; Hội Doanh nhân trẻ; Hội Nông sản An toàn tỉnh; Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Bồi dưỡng kiến thức cho học viên về thiết kế phát triển sản phẩm; thiết kế thương hiệu, bao bì, nhãn hiệu sản phẩm; quy trình thiết kế sản phẩm; thiết kế gắn với chiến lược thương hiệu; tư vấn cho các doanh nghiệp về chiến lược, kế hoạch phát triển thiết kế, phát triển sản phẩm phù hợp với chiến lược phát triển thương hiệu của doanh nghiệp; công nghệ thông tin trong thiết kế sản phẩm.

- Học viên tham gia khóa học được miễn 100% kinh phí đào tạo, được cung cấp tài liệu và đồ dùng phục vụ học tập.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai trân trọng kính mời các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn Tỉnh cử cán bộ tham gia lớp tập huấn (có bản đăng ký kèm theo). Đề nghị các đơn vị cử cán bộ tham gia lớp tập huấn gửi phiếu đăng ký bản cứng, đóng dấu đỏ xác nhận của đơn vị về Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mạitỉnh Lào Cai trước 17h00’ ngày 20/5/2022.

Đơn đăng ký học viên tham dự xin gửi về: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai, Khu Thương mại Kim Thành, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, điện thoại 0214 3837575. Người liên hệ: Thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Sen – Viên chức phòng XTTM, DĐ : 097 3396 230. Email: ntsen-sct@laocai.gov.vn./

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Kính gửi:Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Tên đơn vị: ...........................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................

Điện thoại/Fax: ......................................................................................................

Mã số thuế: ...........................................................................................................

Ngành nghề kinh doanh: ....................................................................................

Đơn vị chúng tôi đăng ký số lượng học viên tham gia như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

Chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai

Khu Thương mại Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.Điện thoại: 02143.837 575

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Sen; Di động:0973.396.230.

 

                                                                        Lào Cai, ngày …... tháng …..năm …… 

                                                                                                               Thủ trưởng đơn vị

                                                                       (Ký tên, đóng dấu)