Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản các tỉnh: Hà Giang, Gia Lai, Nghệ An (22-09-2021)
Để tăng cường hợp tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong việc tiêu thụ hàng hóa trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai thông báo đến các đơn vị trên địa bàn tỉnh được biết và nếu có nhu cầu ký kết hợp đồng tiêu thụ thì liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh các tỉnh: Hà Giang, Gia Lai, Nghệ An.

UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ CÔNG THƯƠNG

 
   

 


Số:  1531  /SCT-TM

V/v hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản các tỉnh: Hà Giang, Gia Lai, Nghệ An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


                           Lào Cai, ngày   07      tháng  9  năm 2021

                        Kính gửi:

 

 

- Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại;

- Hội Nông sản An toàn tỉnh;

- Các Doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh.

 

 

       Sở Công Thương tỉnh Lào Cai nhận được văn bản của các tỉnh: Hà Giang, Gia Lai, Nghệ An (có văn bản sao gửi kèm). Để tăng cường hợp tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong việc tiêu thụ hàng hóa trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai thông báo đến các đơn vị trên địa bàn tỉnh được biết và nếu có nhu cầu ký kết hợp đồng tiêu thụ thì liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh các tỉnh: Hà Giang, Gia Lai, Nghệ An.

                           Kính gửi:

 

 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

- Hội Nông sản An toàn tỉnh;

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

 

 

          Giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại: Tuyên truyền rộng rãi và làm đầu mối thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin sản phẩm nông sản  của các tỉnh: Hà Giang, Gia Lai, Nghệ An đến các điểm giới thiệu và bán sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai và cập nhật thông tin lên Sàn thương mại điện tử tỉnh Lào Cai. Trong quá trình triển khai nếu có phát sinh liên hệ trực tiếp với Sở Công Thương các tỉnh: Hà Giang, Gia Lai, Nghệ An để phối hợp giải quyết.

          Thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp:

          - Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương tỉnh Hà Giang; Điện thoại: 02193 886 983; Email: qltm.sct@hagiang.gov.vn; Đầu mối liên hệ: Bà Dương Hương Lan - Phòng Quản lý Thương mại, điện thoại: 0913 272 680.

          - Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương tỉnh Gia Lai; Điện thoại: 02693 828 151 hoặc Ông Võ Hưng Quang - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Ia Trok, điện thoại: 0905 389 345.

         - Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương tỉnh Nghệ An; Điện thoại: 02383 844 970;

         Sở Công Thương trân trọng đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                               

- Như trên;

- Sở NN & PTNT tỉnh Lào Cai (p/h chỉ đạo);

- Sở Công Thương các tỉnh: Hà Giang,

Gia Lai, Nghệ An;

- GĐ, PGĐNHT;

- Cổng TTĐT Sở Công Thương;

- Lưu: VT, TMTTQNga.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

                                     Đã ký

 

 

Nguyễn Huy Tưởng

 

 

 

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng