Hỗ trợ kết nối tiêu thụ mặt hàng củ sắn của tỉnh Bến Tre (09-11-2021)
Sở Công Thương tỉnh Lào Cai nhận được văn bản số 2122/SCT-KC&XT ngày 19/10/2021 của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre về việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ củ sắn của tỉnh Bến Tre

UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ CÔNG THƯƠNG

 
   

 


Số:  1919  /SCT-XNK

V/v kết nối tiêu thụ mặt hàng củ sắn của tỉnh Bến Tre

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Lào Cai, ngày   02    tháng  11  năm 2021

 

 

                      Kính gửi:

 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai;

- Hội Nông sản an toàn tỉnh Lào Cai;

- Các doanh nghiệp kinh doanh nông sản tiêu thụ nội địa và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 

                                     

Sở Công Thương tỉnh Lào Cai nhận được văn bản số 2122/SCT-KC&XT ngày 19/10/2021 của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre về việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ củ sắn của tỉnh Bến Tre. Theo đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bến tre còn khoảng 5.000 tấn củ sắn đã đến thời gian thu hoạch, có thể phục vụ thương nhân thu mua với số lượng lớn. Để thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Công Thương đề nghị:

1. Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Nông sản an toàn: phối hợp cung cấp thông tin đến các hội viên trực thuộc.

2. Trường hợp cần hỗ trợ, phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình kết nối, tiêu thụ mặt hàng sắn của tỉnh Bến Tre đề nghị liên hệ theo đầu mối: Ông Phan Thanh Nhứt ‑ Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại ‑ Sở Công Thương Bến Tre; Điện thoại: 0365492928.

Sở Công Thương tỉnh Lào Cai trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GĐ, PGĐN.H.T;

- Phòng QLTM;

- TTKC&XTTM (p/h);

- Cổng TTĐT Sở;

- Lưu: VT, XNKĐ.T.Thuỷ.

 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

 

Nguyễn Huy Tưởng

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng