Chương trình tự hào hàng Việt Nam (21-07-2020)

UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ CÔNG THƯƠNG

Số: 1074  /SCT-TM

V/v phối hợp thực hiện Chương trình Tự hào hàng Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                   

                                                          Lào Cai, ngày 20 tháng 7 năm 2020

                                     Kính gửi:         - Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai;

                                                           - Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh Thương mại và Dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

                     Thực hiện văn bản số 3180/UBND-KT ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình Tự hào hàng Việt Nam năm 2020 do Bộ Công Thương phát động. Chương trình gồm các hoạt động: Lễ khởi động Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2020 tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội; hoạt động hưởng ứng kích cầu tiêu dùng, kết nối hàng Việt Nam; hoạt động truyền hình Nhận diện hàng Việt Nam; Hội nghị tổng kết Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hoạt động truyền thông quảng bá, nhận diện hàng hàng Việt Nam với nhiều hình thức phong phú… Để hưởng ứng Chương trình, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hỗ trợ kích cầu tiêu dùng nội địa đạt hiệu quả cao, Sở Công Thương trân trọng đề nghị:

  1. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai: Tăng cường thời lượng phát sóng, đăng tin, bài tuyên truyền về các chính sách khuyến khích, sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam nhằm thu hút sự quan tâm hưởng ứng Chương trình của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; chia sẻ, đăng tải lại các nội dung tuyên truyền và các bài viết của Báo, Đài tại website chính thức http://nhandienhangvietnam.vn.
  2. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh:

-   Tham gia các hoạt động của Chương trình thông qua website chính thức: : http://nhandienhangvietnam.vn và Fanpage Tự hào hàng Việt Nam (https://www.facebook.com/TuhaohangVietNam.vn).

-   Treo băng rôn tại trụ sở đơn vị, quảng bá hình ảnh tuyên truyền “Tự hào hàng Việt Nam”, đăng banner hưởng ứng Chương trình trên Website của đơn vị (nếu có) từ ngày 20/7/2020 đến hết ngày 31/7/2020, mẫu banner (gửi kèm) hoặc tham khảo trên website của Sở Công Thương Lào Cai tại địa chỉ: sct.laocai.gov.vn.

-  Tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu/giới thiệu hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam, các hoạt động kích cầu mang tên “Nhận diện hàng

Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam” thông qua các chương trình ưu đãi, khuyến mại, giảm giá; ưu tiên kinh doanh, trưng bày giới thiệu và quảng bá sản phẩm Việt Nam tại các đại điểm thuận tiện, hấp dẫn người tiêu dùng trong thời gian từ ngày 20/7/2020 đến hết ngày 31/7/2020.

Căn cứ các nội dung trên, trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện. Kết thúc Chương trình, gửi báo cáo đánh giá kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị về Sở Công Thương Lào Cai trước ngày 05/8/2020 để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định./.

 

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Lãnh đạo Sở;

-  Cổng TTĐT;

-  Sàn TMĐT;

-  Lưu: VT, TM.

KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký

Nguyễn Trường Giang